We want customers from overseas to understand about our store and the Yubari Melon here.

我们希望来自海外的客户能在这里了解我们的商店和夕張瓜。

해외에서 오신 고객님들께서는 여기에서 저희 가게와 유바리 멜론에 대해 이해하시기 바랍니다.

Chúng tôi mong muốn khách hàng từ nước ngoài có thể hiểu về cửa hàng và Dưa lưới Yubari của chúng tôi ở đây.